زینت های چوبی

با مسيرى نو به پشتوانه هنر غنى ايران، پيشكش مى كنيم مجموعه جديد زينت هاى چوبى به نام ( اُرُسى ها)

درب و پنجره هاى اُرُسى از دير باز جزو عناصر معمارى ايرانى بوده است و از زيباترين بخش هاى هنر معمارى ايرانى به شمار

مى رود / ريشه اين واژه به گفته استاد فَره وشى از اُرو يا (arus) پهلوى گرفته شده و به معناى سفيد و روشنايى است